📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
Estonians

Tuuleelektrijaamade paigaldamine

Tuuleparke saab rajada sinna, kus on piisavalt suur tuule kiirus ja madal turbulents. Tuulikute ehitamise koha valikul tuleb arvestada: maapinna reljeefi, tuule teel olevaid takistusi, ebatasast maastikku ning arvutada, et aasta keskmine tuulekiirus kõrgusel 10 m peaks olema ≥ 3,5 m/s. Samuti tohib tuuleparke paigaldada vaid aladele, kus see tegevus ei ole keelatud.

Lihtehitisena saab maale rajada ühe tuulepargi. See peab olema ehitatud vähemalt oma kõrguse (sh tiibade pikkuse) kaugusele krundi piirist. Seda kaugust võib vähendada naaberkrundi omaniku (kasutaja) kirjalikul nõusolekul. Kuni 2,2 meetri kõrguste ehituskonstruktsioonidega tuuleelektrijaamu ei loeta kompleksseteks ehitisteks ja nende suhtes ei kohaldata ehitusseaduses ehitistele kehtestatud nõudeid. Üle 10 m kõrguste (kõrguse mõõtmisel võetakse arvesse tiibade pikkust) või 2 või enama generaatoriga tuulegeneraatorite puhul viiakse läbi keskkonnamõju hindamine.

Tuulegeneraatori paigaldamine

Tuuleturbiini torni kõrgus ja paigalduskoht on peamised tegurid, mis määravad süsteemi üldise jõudluse. Tuule sujuv vool üle maapinna on sageli häiritud arvukate takistuste tõttu, mis põhjustavad tuulenihket ja turbulentsi. Tuulenihke kirjeldab õhuvoolu häireid kiiresti liikuva õhuvoolu ja aeglase õhuvoolu vahel maapinna lähedal. Selle tulemusena väheneb keskmine tuule kiirus maapinnale lähenedes. Turbulents tekib siis, kui tuul puhub läbi takistuste, nagu puud ja hooned.

Nii tuulenihke kui ka turbulents vähenevad kõrgusega ning nende mõju saab vähendada, kui paigaldada tuulik piisavalt kõrgele. Soovitatav kõrguse ja vahemaa suhe on näidatud joonisel 1. Tuule kiirus väheneb ja turbulentsus suureneb seal, kus on takistusi. Allatuulepoolsed takistused võivad tuuliku tõrgeteta tööd mõjutada samamoodi nagu tuulepoolsed takistused, mistõttu on väga oluline, et tuulik oleks paigaldatud võimalikult kaugele häirivast tuulevoolust.

Alla 30 kW võimsusega tuuleelektrijaamade paigaldamine

Tuuleparkide suhtes, mille installeeritud võimsus on alla 30 kW, kohaldatakse järgmisi lihtsustatud nõudeid:

  1. Tuulikud tuleb maale paigaldada nii, et kõige lühem vahemaa objekti piirini oleks suurem kui seadme pikkus, laius või kõrgus, valides neist kolmest mõõtmest suurima. Need seadmed paigaldatakse vastavalt vastava seadme tootja paigaldus- ja kasutusjuhendile. Nad on vabastatud maakasutuse nõuetele vastavuse nõuetest, keskkonnamõju hindamise menetlustest, tarbetutest ehituslubadest ja rahvatervise mõju hindamisest. Tuulepargi tekitatav müratase piirnevatel elamualadel peab vastama terviseministri poolt kehtestatud müra piirnormidele;
  2. need rajatised võib ümber paigutada vastavalt õigusaktides sätestatud menetlustele. Samal ajal tuleb koostada dokumendid, et jälgida muutusi rajatiste tõhususes ja keskkonnategevuse tulemuslikkuses nende endises asukohas;
  3. Ehitistele paigaldatud või nendesse ehitatud tuuleelektrijaamad võimsusega kuni 30 kW, mis ei ületa õigusaktidega kehtestatud mürataset, paigaldatakse ilma ehitusloata.

Tuuleparkide paigaldamine ei ole võimalik:

  1. kultuuri-, loodus- ja integreeritud looduskaitsealadel, riiklikes parkides ja biosfääri kaitsealadel;
  2. linnastunud hoonestatud elamurajoonides, aiandusasulates, teenustes, sotsiaalses infrastruktuuris, spetsialiseeritud kompleksides, territooriumidel ja väljaehitamata üldkasutatavatel aladel, haljastuses, väljakutel, veehoidlates (1. rada), aluspinnastel;
  3. linnastumata põllumajanduspiirkondades metsade, veekogude, spetsialiseeritud põllumajandusettevõtete, puhkemajanduse kasutamisel;
  4. territooriumidel, kus tuuleparkide projekteerimine ja ehitamine on vastavalt Eesti korraldusele keelatud.

Tuulikute puhul, mille installeeritud võimsus on alla 30 kW ja mille kõrgus ei ületa 25 m (mõõdetuna konstruktsiooni kõrgeimast punktist koos tiiviku kõrgusega), kehtivad järgmised lihtsustatud nõuded:

tuulepargid tuleb maa-alale paigaldada nii, et kõige lühem kaugus ala piirist oleks suurem kui seadme pikkus, laius või kõrgus, olenevalt sellest, kumb neist kolmest mõõtmest on suurem. Neile ei kehti nõuded maakasutusnõuete täitmisele, kavandatava majandustegevuse valikule seoses keskkonnamõju hindamisega ja (või) kavandatava majandustegevuse keskkonnamõju hindamise menetlustega, ehitusloaga ja avalikkusele. tervisemõju hindamist ei nõuta, kui see ei ole vastuolus keskkonnakaitseseadusega, kavandatava majandustegevuse keskkonnamõju hindamisel seaduse, ruumilise planeerimise seaduse, ehitusseaduse, ehitusseadustiku ja keskkonnakaitseseaduse nõuetega. Maakasutuse eritingimuste seadus ja muud õigusaktid. Tuulepargi poolt külgnevatele maatükkidele eralduv füüsiline reostus peab vastama õigusaktidega kehtestatud piirväärtustele.


Me ei jäta ühtegi klienti lahenduseta!

Neid ja paljusid muid tooteid saate osta meie veebipoest. Kas te ei leia õiget lahendust või teil on lisaküsimusi? Võtke ühendust!


Kontaktid füüsilistele isikutele

+372 640 7513 või [email protected]

Kontaktid juriidilistele isikutele

[email protected]