📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
📦 Tähelepanu! Võimalikud viivitused tellimuste täitmisel. Rohkem infot
Estonians

Privaatsuspoliitika

Küpsiseid saate alati hallata siin: Küpsiste seaded.

 

Üldine teave

 

Selles Privaatsuspoliitikas esitame Euroopa Liidu Andmekaitse üldmääruse Nr. 2016/679 (EL) (edaspidi – Määrus) alusel kohustusliku informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta, mida teostatakse, kui Te kasutate meie veebilehte.

Andmete valdaja, kes määrab Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid on  Lemona Eesti OÜ (Äriregistri kood: 11611793, aadress S. Tulika 19c, Tallinn, 10613, Mob. +372 53 525 974 mail: [email protected]).

Tähtis on, et te loeksite privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi, sest selles esitatud tingimusi kohaldatakse iga kord, kui Te ostate meie veebikauplusest kaupu, külastate meie kodulehte või kasutate seda muul viisil. Palume lugeda regulaarselt selle dokumendi aktuaalset versiooni, kuna dokumendi sisu võib muutuda.

Alla 14 aastased isikud ei või esitada meie kodulehel mingeid oma isikuandmeid. Kui olete alla 14 aastane isik, peate enne oma isikuandmete esitamist saama oma vanemate või seaduslike hooldajate nõusoleku.

Privaatsuspoliitikas kasutatavad mõisted on mõistetavad nii, nagu neid on kirjeldatud Määruses.

Allpool esitatud informatsioon hõlmab neid andmete töötlemise eesmärke: (i) elektrooniline kaubandus; (ii) uudiskirjade saatmine ja muu otseturunduse alane tegevus; (iii) personalivaliku konkursil osalevate kandidaatide isikuandmete töötlemine ja kandidaatide andmebaasi administreerimine; (iv) kaebuste, päringute või tellimuste administreerimine; (v) kirjavahetus e-posti teel; (vi) küpsiste kasutamine; (vii) sotsiaalvõrkude kasutamine; (viii) videovalve. Samuti kirjeldatakse selles Privaatsuspoliitikas Teie, kui andmesubjekti õigusi, andmete esitamist nende saajatele ja teisi isikuandmete töötlemise tingimusi, mida kohaldatakse kõikidele äriühingu poolt eespool nimetatud eesmärkidel töödeldavatele isikuandmetele.

 

 

Elektrooniline kaubandus

 

Elektroonilise kaubanduse eesmärgil töötleme Teie poolt registreerimise ajal  esitatud andmeid, samuti andmeid, mida saame, kui Te ostate kaupu, kaasa arvatud informatsioon Teie poolt ostetud kaupade kohta ja maksmisega seotud andmed. Kui Te ei esita registreerimise ajal oma andmeid, ei ole meil võimalik Teid identifitseerida ja Teile kaupu müüa.

Luues meie kodulehel oma konto, palume Teil esitada järgmised isikuandmed - nimi, perekonnanimi, sisselogimise nimi, e-posti aadress, parool, telefoninumber. Kui ostate meie kodulehel kaupu  peale konto loomist, palume Teil esitada arve esitamise aadressi ja kaupade kohaletoimetamise aadressi või näidata kaupade kättesaamise koha.

Lisaks Teie esitatud informatsioonile töötleme informatsiooni selle kohta, millised kaubad meie veebilehe kaudu ostsite. Informatsiooni meie veebilehe kasutamise kohta kogutakse küpsiste abil, mida kirjeldatakse selles poliitikas allpool. Kui maksate meie veebilehel ostetud kaupade eest, saame maksmisega seotud isikuandmed, sealhulgas arve numbri ja tasutud summa.

Sel eesmärgil töödeldavaid Teie isikuandmeid säilitame mitte kauem kui 10 aastat, peale Teie sooritatud ostu, välja arvatud juhud, kui seadustest tulenevaid kohustusi järgides, näiteks täites riiklike institutsioonide korraldusi või osaledes kohtuvaidlustes, on Teie isikuandmeid tarvis töödelda kauem, kui eelpool nimetatud ajavahemik.

Sel eesmärgil on Teie isikuandmete töötlemise alus lepingu täitmine või Teie palvel sooritatavad toimingud enne lepingu sõlmimist. Teatud isikuandmete töötlemise toimingute aluseks võib samuti olla seadustes ettenähtud kohustuste täitmine, näiteks, maksuõiguses sätestatud kohustuste täitmine.

 

 

Uudiskirjade saatmine ja muu otseturundusalane tegevus

Kui olete meie klient, tellisite meie veebilehel uudiskirjad või avaldasite muul viisil oma tahet otseturunduse materjalide saamiseks, kasutatakse Teie vabatahtlikult esitatud andmeid, kaasa arvatud e-posti aadress ja telefoninumber selleks, et mainitud kontaktandmetel, samuti sotsiaalvõrkude, meediakanalite ja muu sarnase elektronside kanalite kaudu võib Teile saata informatsiooni kaupade ja teenuste kohta, uudiseid kampaaniate, ürituste kohta ja muud turundusalast teavet.

Ilma nõusolekuta teostatakse otseturundust Teie e-posti aadressil vaid sel juhul, kui olete meie klient. Sellist turundust teostatakse seadusega antud õiguse alusel.

Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil 5 aastat, alates nõusoleku andmisest või suhete lõpetamisest Teiega.

Igas Teile saadetud kirjas võimaldatakse keelduda otseturunduse teadete saamisest. Samuti võite neist keelduda või oma nõusoleku tagasi kutsuda ka äriühingu kontaktandmetel pöördudes.

 

 

Personalivaliku konkursil kandideerivate isikute isikuandmete töötlemine ja kandidaatide andmebaasi administreerimine

Kui saatsite oma CV (elulookirjelduse), motivatsioonikirja, soovitused ja/või muud dokumendid või andmed meie kodulehel või spetsialiseeritud, töötajate värbamise või personaliotsingu veebisaidil avaldatud konkursi väljakuulutamisel konkreetsele töökohale, töödeldakse Teie vabatahtlikult esitatud ning allpool nimetatud isikuandmeid personalivaliku eesmärgil.

Teie isikuandmeid töödeldakse seni kuni lõpeb konkurss, st otsustatakse võtta tööle konkreetne kandidaat, lõpeb tema prooviaeg võib otsustatakse konkurss lõpetada ilma ühtegi kandidaati valimata. See ajavahemik ei peaks ületama 4 kuud. Peale konkursi lõpu Teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Te väljendate nõusolekut andmete edasiseks säilitamiseks tulevaste konkursside jaoks. Kui olete nõus, et Teie andmeid säilitatakse peale konkursi lõppu, informeerige sellest e-kirja teel, saates oma andmed või allkirjastage kohtumise ajal spetsiaalne vorm. Kui olete sellist nõusolekut väljendanud e-kirja teel või muul viisil, säilitatakse Teie isikuandmeid 5 aastat ja kui selle aja jooksul tekib uue töötaja vajadus, võetakse Teiega ühendust. 5 aasta möödumisel Teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui on tekkinud muu alus nende töötlemiseks.

Teie isikuandmeid töödeldakse konkursil osalemiseks ja edaspidiseks säilitamiseks antud nõusoleku, samuti seadustes sätestatud kohustuste ja õiguste rakendamise alusel.

Kui oma isikuandmed esitate meile vabatahtlikult, ilma meie poolt konkurssi kuulutamata, säilitame neid andmeid kandidaatide andmebaasis administreerimise eesmärgil 5 aastat.

Informeerime, et kasutades isikuandmete kaitset reguleerivate seadustega antud õigust, võidakse pöörduda Teie varasemate tööandjate poole ja palutakse nende arvamust Teie kvalifikatsiooni, ametialaste võimete ja isikuomaduste kohta. Kuid Teie praeguse tööandja poole ei pöörduta ilma Teie selgesti väljendatud eelneva nõusolekuta.

 

 

Kaebuste, päringute või tellimuste administreerimine

Kui esitate kaebuse, pretensiooni, päringu või tellimuse e-postitsi, kirjalikult või muul viisil, töödeldakse Teie vabatahtlikult esitatud andmeid selle kaebuse, pretensiooni, päringu või tellimuse administreerimise eesmärgil.

Kui Teie esitatud kaebus või pretensioon seostub potentsiaalselt tekkida võiva vaidluse, tekitatud võimaliku kahju jms, kui tellimuse täitmisega seoses tekivad lepingulised kohustused, võidakse Teie isikuandmeid säilitada maksimaalselt 10 aastat. Kui kaebuse või pretensiooniga seotud isikuandmed ei ole seotud võimaliku vaidlusega, kustutatakse need lühema ajavahemiku jooksul, kui need andmed ei ole enam vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie vaba tahte väljendus, st nõusolek, kuid teatud juhtudel, näiteks kaebuse korral võib edasise säilitamise aluseks saada seadusesäte.

Ettevõte ei kasuta kliendi poolt kaebuse, nõude või päringu vormides esitatud kontaktandmeid turunduslikel eesmärkidel.

 

 

Suhtlemine e-posti teel

Määruse alusel peetakse isikuandmeteks kirjavahetuse sisu e-posti teel ka juhul kui kirjavahetus toimub juriidilise isiku töötajatega. Sellest lähtudes  on kohustuslik isikuandmete töötlemise eeskirjade kohaldamine e-kirjavahetuse sisule, samuti e-posti aadressidele.

Teie isikuandmete töötlemise alus on Teie vaba tahte väljendus, teostada suhtlemist e-posti teel ja selle vahendusel esitada teatud andmeid, st nõusoleku. Lisaks sellele võib andmete  töötlemise aluseks olla lepingu täitmine ning seadustes ettenähtud kohustuste täitmine.

Teie e-posti aadressi, kirjavahetuse sisu ja seotud andmeid töödeldakse kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Need andmed on kõigepealt nähtavad nendele isikutele, kellega e-posti teel otseselt suhtlete. Kuid teatud juhtudel võivad Teie kirjavahetust lugeda ka teised töötajad, näiteks siseadministreerimise, võimalike seadusesätete või siseeeskirjade rikkumise uurimise, töötajate asendamise ja nendega seotud eesmärkidel ning sarnastes situatsioonides.

 

 

Küpsiste kasutamine
 

Küpsis (ingl. k. Cookie) on väike, tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis salvestatakse Teie veebilehitsejasse või arvuti kõvakettale. Erinevatel eesmärkidel kasutatakse erinevaid küpsiseid. Küpsised aitavad Teid eraldada teistest kodulehe kasutajatest, seega tagavad kodulehe meeldivama kasutamise kogemuse ja võimaldavad kodulehte täiustada.

Enamus veebilehitsejaid võimaldavad tõkestada kõiki küpsised, aga mõned võimaldavad tõkestada vaid kolmandate osapoolte küpsiseid. Seega võite neid võimalusi kasutada. Kuid pöörake tähelepanu asjaolule, et kõikide küpsiste blokeerimine mõjub negatiivselt kodulehe kasutamisele ja küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki kodulehe osutatavaid teenuseid.

Meie kodulehel kasutatakse allpool kirjeldatud küpsiseid:

 • toimimist parandavad (sessiooni) küpsised. Need on ette nähtud kodulehe toimimise parandamiseks ja koguvad üldise iseloomuga (anonüümset) informatsiooni kodulehe kasutamise kohta;
 • analüütilised (jälgimise küpsised „Google Analytics“). Need küpsised võimaldavad kodulehe külastajaid ära tunda ja loendada ning jälgida, kuidas külastaja liigub kodulehel, aitavad parandada kodulehe toimimist, näiteks, tagada, et kasutaja võiks kergesti leida selle, mida otsib. Nende küpsiste poolt kogutavate andmete töötlemise alus on Teie  nõusolek;
 • funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse kodulehe külastajate tuvastamiseks, kui need kodulehte jälle külastavad. See võimaldab esitada kodulehe külastajate vajaduste alusel kohaldatud sisu sotsiaalvõrkudes, jätta meelde klientidele aktuaalset informatsiooni. Nende küpsiste poolt kogutavate andmete töötlemise alus on Teie nõusolek.

Allpool esitame Meie kodulehel kasutatavate küpsiste nimekirja:

Nimi Tarnija Siht Aegumine Tüüp
9057525:state Livechat Võimaldab reaalajas suhelda internetis (LiveChat) püsiv HTML
__lc_cid LiveChat See on vajalik selleks, et web chat kasti funktsioon funktsionaalsust. 2 aastat HTTP
__lc_cst LiveChat See on vajalik selleks, et web chat kasti funktsioon funktsionaalsust. 2 aastat HTTP
DRIVE_STREAM Google Sisesta video ja audio saidi sisu, kasutades Google Drive. istung HTTP
CONSENT [x2] Google Kasutatud teha kindlaks, kas külastaja on vastu marketing reklaamiküpsise kategooriasse. See küpsis vajalikud GDPR ühendavad leheküljel. 6106 päeva HTTP
__cfduid [x4] www.lemona.lt Kasutades võrgustik, CloudFlare määrab usaldusväärne kodulehekülg liiklust. 29 päeva HTTP
CookieConsent Cookiebot Kauplused kasutaja küpsise riigi nõusolekul praeguse domeeni 1 aasta HTTP
private_content_version www.lemona.lt See küpsis on vajalik vahemälu funktsioon. Vahemälu kasutatakse, et optimeerida saidi reaktsiooniaeg vahel külastaja ja veebilehel. Konteinerid on tavaliselt salvestatud brauseri abil. 10 aastat HTTP
JSESSIONID New Relic Säästab Ühendriigid tarbijatele kogu leht taotlusi. istung HTTP
events/1/NRJS-557c3e2d3e443519efc New Relic Ootel istung Pixel
apollo-cache-persist www.lemona.lt Ootel püsiv HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__cartId www.lemona.lt Ootel püsiv HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__CategoryIdToLabelMap www.lemona.lt Ootel püsiv HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__SearchNodeValueToAttributesMap www.lemona.lt Ootel püsiv HTML
M2_VENIA_BROWSER_PERSISTENCE__urlResolver www.lemona.lt Ootel püsiv HTML
@@lc_auth_token:9057525 Livechat Ootel püsiv HTML
side_storage_9057525 Livechat Ootel püsiv HTML
__lc2_cid Livechat Väidab unikaalne ID iga rea ​​chat-box istungil. See võimaldab tugisaiti vaata eelmist küsimustele ja jälle eelmise sponsor. 2 aastat HTTP
__lc2_cst Livechat Väidab unikaalne ID iga rea ​​chat-box istungil. See võimaldab tugisaiti vaata eelmist küsimustele ja jälle eelmise sponsor. 2 aastat HTTP
__oauth_redirect_detector LiveChat Võimaldab külastajaid saidi optimeerida recoqnise jutukasti funktsionaalsust. 1 päev HTTP
__livechat Livechat Kasutatud varjata kasutaja isiklikku taotluse LiveChat. 2 aastat HTTP
_livechat_has_visited Livechat Võimaldab reaalajas suhelda internetis (LiveChat) püsiv HTML
NID Google Salvestage unikaalne ID, mis tuvastab kasutaja tagastab seadme. ID kasutatakse reklaame sihtida. 6. kuul HTTP
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Määrab, kas kasutaja navigation salvestatud teatud statistika kohatäide. 1 päev HTTP
_hjIncludedInSessionSample Hotjar Hoia meeskonna tegevustel. Seda kasutatakse sisemise analüüsi ja optimeerimise. 1 päev HTTP
collect Google Kasutatud andmete saatmiseks Google Analytics, kohapeal seadmed ja käitumist. Video erinevate külastusvahendite ja turustamise kanalid. istung Pixel
_dc_gtm_UA-# Google Kasuta Google Tag Manager kontrollida script tag Google Analytics laadimine. 1 päev HTTP
_ga Google Salvestage unikaalne ID, mida kasutatakse, et luua statistika selle kohta, kuidas külastajad kasutavad sellel veebilehel. 2 aastat HTTP
_gat Google Kasuta Google Analytics pidurdada taotluste arv 1 päev HTTP
_gid Google Salvestage unikaalne ID, mida kasutatakse, et luua statistika selle kohta, kuidas külastajad kasutavad sellel veebilehel. 1 päev HTTP
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar See küpsis kasutatakse loendada mitu korda külastati erinevate kasutajate - seda tehakse külastaja ID külastaja ei saada registreeritud kaks korda. 1 päev HTTP
_hjFirstSeen Hotjar See küpsis kasutatakse, et määrata, kui kasutaja külastab saiti, või kui see on uus külastaja saidile. 1 päev HTTP
_hjid Hotjar Määrab unikaalne ID istungid. See võimaldab saidile saada andmeid külastajate käitumist statistilistel eesmärkidel. 1 aasta HTML
_hjRecordingLastActivity www.lemona.lt Määrab unikaalne ID istungid. See võimaldab saidile saada andmeid külastajate käitumist statistilistel eesmärkidel. istung HTML
_hjTLDTest Hotjar Salvestatud statistika tarbijakäitumise kohapeal. Analytics kasutab sisemist veebisaidi operaator. istung HTTP
hjViewportId www.lemona.lt Määrab unikaalne ID istungid. See võimaldab saidile saada andmeid külastajate käitumist statistilistel eesmärkidel. istung HTML
soundestID omnisrc.com See küpsis kasutatakse, et määrata, kui kasutaja külastab saiti, või kui see on uus külastaja saidile. istung HTTP
soundest-views omnisnippet1.com Omistab külastaja ID - See võimaldab veebilehe selgitada konkreetse kasutaja külastab analüüs ja statistilised numbrid. istung HTTP
vuid Vimeo Kogub andmeid umbes kasutaja külastab veebilehte, nagu millised leheküljed on lugeda. 2 aastat HTTP
IDE Google Google kasutab DoubleClick koht rekord ja aruande kasutajate tegevuse kohta luges või klõpsates üks reklaamija reklaamid ja reklaami tulemuslikkuse eesmärgid ja tagama sihipärased reklaami alla. 1 aasta HTTP
pagead/landing [x2] Google Kogub andmeid külastajate käitumist mitmest asukohad asjakohaseid reklaame - See sait võimaldab teil piirata mitu korda nad ilmuvad sama reklaami. istung Pixel
test_cookie Google Kasutatud kontrollida kasutaja brauser toetab küpsiseid. 1 päev HTTP
fr Facebook Facebook kasutatavad reklaam tooted, nagu reaalajas hindu kolmanda osapoole reklaamijatele. 3 kuud HTTP
tr Facebook Facebook kasutatavad reklaam tooted, nagu reaalajas hindu kolmanda osapoole reklaamijatele. istung Pixel
ads/ga-audiences Google Kasuta Google AdWords uuesti köita külastajaid, kes teisendada klientidele põhineb külastajate käitumist võrgus üle saite. istung Pixel
_fbp Facebook Facebook kasutatavad reklaam tooted, nagu reaalajas hindu kolmanda osapoole reklaamijatele. 3 kuud HTTP
_gcl_au Google Tag Manager Kasutatud katsetada Google AdSense reklaami efektiivsust kogu saidid kasutades oma teenuseid. 3 kuud HTTP
_hjRecordingEnabled www.lemona.lt See küpsis kasutatakse selgitada külastajate ja optimeerida vastavust reklaami kogumise külastaja andmeid kohtade arv - turistide andmevahetust üldiselt kättesaadav kolmanda osapoole andmekeskuse või reklaami vahetada. istung HTML
omnisendAnonymousID omnisrc.com Seda kasutatakse krüpteerimiseks ja külastajate kohta - see on vajalik kasutaja andmete turvalisuse. 1 aasta HTTP
omnisendSessionID omnisrc.com Määrab unikaalne ID istungid. See võimaldab saidile saada andmeid külastajate käitumist statistilistel eesmärkidel. 1 päev HTTP
REST/webTracking/v1/event Omnisend Sündmused veebisait turustamise tõhususe. Küpsiseid kasutatakse, et määrata vahetuskurss veebisait turustamise ja vasta telefonile. istung Pixel
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Cut meetme tarbija ribalaius saite sisseehitatud YouTube'i videod. 179 päeva HTTP
YSC YouTube Salvestage unikaalne ID hoida statistika arvu videoid YouTube'i kasutaja vaadatud. istung HTTP
yt.innertube::nextId YouTube Salvestage unikaalne ID hoida statistika arvu videoid YouTube'i kasutaja vaadatud. püsiv HTML
yt.innertube::requests YouTube Salvestage unikaalne ID hoida statistika arvu videoid YouTube'i kasutaja vaadatud. püsiv HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video istung HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video püsiv HTML
yt-remote-device-id YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video püsiv HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video istung HTML
yt-remote-session-app YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video istung HTML
yt-remote-session-name YouTube Salvestada kasutaja soovib videopleier kasutades manustatud YouTube'i video istung HTML

 

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

 

Paljud veebilehitsejad on seadistatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Omades informatsiooni, kuidas ja milleks neid kasutatakse, võite otsustada, kas küpsised vastu võtta või need veebilehitsejas välja lülitada. Enamus veebilehitsejaid võimaldab Teil küpsiseid hallata veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, võite oma veebilehitseja seadistustes  blokeerida kõik küpsised või valida hoiatamisteate enne küpsise salvestamist.

Küpsiseid saate alati hallata siin: Küpsiste seaded.

Soovides rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta, külastage veebilehekülge: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tahaksime hoiatada, et küpsiste blokeerimise korral ei ole Teil võimalik kasutada mõningaid kodulehe funktsioone. Soovides küpsistest keelduda, võite valida veebilehitseja seade - blokeerida kõik küpsised või saata hoiatus enne küpsise salvestamist.

Lisaks Andmete Valdaja poolt kasutatavatele küpsistele võidakse teatud kolmandatel osapooltel lubada meie kodulehel küpsiste kasutamist ja nende saatmist Teie arvutisse.  Sel juhul kohaldatakse nende küpsiste kasutamisel kolmandate osapoolte privaatsuseeskirju.

 

 

Sotsiaalvõrkude kasutamine

 

Kogu sotsiaalteabevahenditele esitatud informatsiooni (kaasa arvatud sõnumid, „Like“ ja „Follow“ kasutamine ning muu suhtlemine), kontrollib sotsiaalvõrgu valdaja.

Käesoleval ajal omab meie koduleht kontot sotsiaalvõrgus „Facebook“, mille privaatsuseeskirjad on esitatud aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Soovitame kolmandate poolte privaatsuseeskirjad läbi lugeda ja mistahes Teie isikuandmete kasutamisega seotud küsimustega pöörduda otse nende teenuste osutajate poole.  

 

 

Videovalve

Äriühing teostab videovalvet siseruumides ja ruume ümbritseval territooriumil vara ja isikute turvalisuse tagamise eesmärgil. Videovalvet teostatakse õigustatud huvide alusel. Videosalvestisi säilitatakse kuni 15 päeva. Äriühingu poolt teostatavast videovalvest hoiatavad spetsiaalsed märgid.

 

 

Isikuandmete esitamine andmete saajatele

Teie isikuandmeid võidakse esitada:

 • IT, serveri, posti, arhiveerimise, turunduse, raamatupidamise, posti ja kulleriteenuste osutajatele;
 • notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, konsultantidele, audiitoritele, võlgade väljanõudmise firmadele;
 • õiguskaitse ja järelevalve institutsioonidele, kohtutele, teistele vaidlusi lahendavatele institutsioonidele;
 • potentsiaalsetele või olemasolevatele meie äri või selle osa ülevõtjatele või nende volitatud konsultantidele või isikutele.

 

 

Millised on isikuandmete kaitse põhimõtted, mida me järgime?

Teie poolt esitatud, samuti teistest allikatest saadud Teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel peetakse kinni järgmistest põhimõtetest:

 • Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte):
 • Teie isikuandmeid kogutakse vaid kindlaksmääratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte);
 • Teie isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja vaid sellised, mida vajatakse nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse, (andmete koguse vähendamise põhimõte):
 • töödeldavad isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral uuendatavad (täpsuse põhimõte);
 • Teie isikuandmeid säilitatakse sellise kujul, et isikusamasust võiks tuvastada mitte kauem kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmeid töödeldakse (säilitamisaja piiramise põhimõte);
 • Teie isikuandmeid töödeldakse sellisel viisil, et kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid oleks tagatud isikuandmete asjakohane turvalisus, sealhulgas kaitse autoriseerimata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

 

 

Andmesubjekti õiguste realiseerimine

Informeerime, et Tel on järgmised andmesubjekti õigused: õigus tutvuda oma isikuandmetega ja kuidas neid töödeldakse; õigus nõuda andmete parandamist või lähtudes isikuandmete töötlemise eesmärgist, täiendada puudulikke isikuandmeid; õigus paluda oma isikuandmete kustutamist või oma töötlemistoimingute peatamist (välja arvatud säilitamine); õigus paluda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus andmeid üle kanda; õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile; õigus nõusolek tagasi võtta ja mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega.

Teie kui andmesubjekti õiguste realiseerimiseks on tarvis tuvastada Teie isikusamasus. Teie isikusamasust tuvastamata ei ole võimalik veenduda, kas pöörduja on tegelikult see isik, kelle andmeid töödeldakse, seetõttu ei saa realiseerida Teie õigusi.

Teilt saadud õiguste realiseerimise palve läbivaatamisest võidakse keelduda või selle eest võidakse küsida vastavat tasu, kui palve oleks ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti teistel, seadustes sätestatud juhtudel.

Kui soovite realiseerida oma andmesubjekti õigusi või omate muid küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, palume pöörduda järgmistel kontaktandmetel: [email protected] või esitada/saata selle poliitika alguses näidatud seltsi aadressil.


Me ei jäta ühtegi klienti lahenduseta!

Neid ja paljusid muid tooteid saate osta meie veebipoest. Kas te ei leia õiget lahendust või teil on lisaküsimusi? Võtke ühendust!


Kontaktid füüsilistele isikutele

+372 640 7513 või [email protected]

Kontaktid juriidilistele isikutele

[email protected]